Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Étkezés


vvvvv

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Videók

Környezetvédelem (2019)

Az Aquaworld Budapest "Nyerj osztálykirándulást!" környezetvédelmi pályázatán felső tagozatos kategóriában nyert iskolánk 5.b osztálya.

vvvvv

Örökségünk (2016)

  Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán iskolánk klipje több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el.

vvvvv

Kapcsolódó linkek

 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása („Álmodjuk újra az iskolát! Korszerű Iskolai Közösségi Programok alkalmazása a Győri Tankerületben”) (EFOP-3.3.5-17-2017-00035)

A program célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A konstrukció célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával. 

Szakmai megvalósítása

Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása. A lebonyolítás időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét.

Folyamatos együttműködés az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével, különös tekintettel az alábbiakra:

Ø  a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;

Ø  a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;

Ø  szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;

Az ujhelyis célcsoport bemutatása

  A célcsoport kiválasztásakor figyelembe vettük, hogy mekkora lehet azon tanulóink száma, akik mozgósíthatóak június utolsó két hetében. Tanulóink nagy részére jellemző - a társadalmi környezetből adódóan - , hogy számukra ekkor már elindul a nyaralási szezon, illetve magánúton mennek valamely táborba. Az elmúlt években minden tavasszal próbálkoztunk nyári táborokat szervezni, de érdeklődés hiányában ez nem sikerült, nem jött össze megfelelő létszám. Minden évben felmérjük a napközis igényeket is, de maximum 1-5 tanuló szokta jelezni igényét. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy van a tanulóinknak bizonyos rétege, akiknek szükségük lenne egy változatos programot kínáló lehetőségre, amivel kitolható lenne a tanév. Könnyebbség lenne a szülőknek, mert nem kellene felügyeletről gondoskodni, és könnyebbség lenne a gyermeknek, mert ugyan a megszokott környezetben, de egy tartalmas, érdekes elfoglaltságot jelentő programot kaphatnának.

  A közvetlen célcsoport tanulóink  61,5%-a, 238 tanuló, akik konkrétan részt vesznek a programokon. Mivel teljes osztályközösségekben nem tudunk gondolkodni, évfolyamszinten terveztünk, olyan létszámokkal, amelyet véleményünk szerint be tudunk vonzani ebben az időszakban is.

  Az előkészítő időszak tevékenységei nyilván eljutnak azon tanulóinkhoz is, akik nem vesznek részt közvetlenül a megvalósításban, sőt ha a projekt megengedi, mint segítők bekapcsolódhatnak a szervezésbe, és mint ilyen, információs források lehetnek.

A szakmai megvalósulás folyamata iskolánkban

  A művészeti nevelést választottuk az egyik témakörként, mivel iskolánkban lassan 20 éve oktatunk balettet, ill. színpadi táncokat. Tanulóink a helyi amatőr színtársulattal karöltve több nagyszabású produkcióban vettek részt. Partnerkapcsolatban állunk a Theatrum ad Flexum színtársulattal, a Lajta Néptánc Egyesülettel, az Okay Dance diszkótáncosaival is, és őket reményeink szerint be tudjuk vonni a programokba. A személyiség és közösségfejlesztés egyik fontos területe a művészeti nevelés, amely hangsúlyos szerepet kap az iskolában. A tánctáborok mindig sok gyereket vonzottak, tapasztalataikat szeretnénk hasznosítani. A kórusunk nagyon tevékeny, a város társadalmi életében jelentős szerepet vállal, évenkénti fellépéseivel, és a táncosokkal, színjátszókkal együtt több közös produkciójuk is volt. Szeretnénk kedvet csinálni, hogy minél többen éljenek a fenti lehetőségekkel, és próbálják ki magukat valamely művészeti ágban.

  A másik terület a sport, egészségre nevelés. Az előző két évben a TÁMOP 6.1.2. pályázat kapcsán sok tanulót sikerült megmozgatni a komplex mozgás- és egészségfejlesztést célzó programokkal. Jelenleg a fenntarthatósági időszakban vagyunk, és úgy érezzük, hogy szervesen kapcsolódhatnának a pályázatok, a témamodul útján. Több sportegyesülettel állunk kapcsolatban tanulóink révén, s a sportegyesületek szakembereinek bevonásával népszerűsíthetnénk a különböző sportágakat.

  A pályázat megvalósításakor elsősorban azok a tanulók kerülnek bevonásra, akik kedvet éreznek a kiválasztott szakterületeken való tevékenységekhez, illetve ahol segíthetünk a szabadidő hasznos eltöltésében.

  Az önkénteseket a fent említett szervezetek, illetve a szülők köréből vonjuk be. A közösségi szolgálatos tanulókat azokból a középfokú intézményekből, amelyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk e céllal.

 vvvvvvvvv

„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával.” (TÁMOP-6.1.2.A-14/1)

A 2014. augusztus 28-án elindult Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projektet az Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciuma valósítja meg. A projekt célja a megfelelő egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, és ezek viselkedésbe történő beépítése, főként közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok segítségével. A TIE keretében az NEFI munkatársai és más szakértők olyan 10 darab, egészségfejlesztési programelemekhez kapcsolódó szakmai ajánlásokat („EPSZA”) hoztak létre, amelyek biztos, szakszerű háttért és segítséget nyújtanak az iskoláskorú gyerekek egészségtudatosabb szemléletmódjának kialakításához, a projekt céljainak eléréséhez. A 10 db EPSZA magában foglalja az „Egészséges élelmiszerek megismerése és elkészítésük változatos módjai”, az „Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése”, a „Megfelelő test- és száj-higiénés szokások kialakítása”, a „Sérülés megelőzés”, illetve a „Egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése” témákat.

További TIE 3 db tanórán kívüli, mindennapos testmozgással összefüggő programelem valósul meg, amelyek közül a „Spuri a suliba-kincsesláda”, „Lépéselőnyben” a kötelező tanórai foglalkozások utáni szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban lebonyolítható, szabadidősport jellegű programok megvalósítására koncentrál. Végezetül a „Sportos iskolai rendezvény”, amely egy rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező iskolai esemény.

A Hétpróba elnevezésű programsorozatban lehetőség nyílik többféle sportág és mozgásforma kipróbálására, a mozgás örömének felfedezésére. A próbák összeállítása során ezért kiemelt szempont, hogy a gyerekek versenyhelyzet nélkül, a kudarcélmények elkerülésével vehessenek részt a programokon.

A Hétpróbák elemei

          -          Maraton próba (ügyesség, állóképesség)

          -          Búvár Kund próba (ügyesség, víz)

          -          Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok)

          -          Szent László próba (ügyesség, csapatsport)

          -          Bartók Béla próba (tánc)

          -          „Egyem, vagy ne egyem” próba (egészséges táplálkozás)

          -          „Hogyan mondjam el Neked?” próba (interaktív kommunikáció).

vvvvvvvvv 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1)

A támogatás célja és háttere

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja.  A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún.„Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.  Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT) – támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Az informatikai eszközök beszerzésének pályáztatása két körben valósult meg, a második pályázati kiírás 2009-2013 között jelent meg. 

Részcélok

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon (kivéve a Közép-Magyarország Régiót):

-     A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, (iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC – 36 munkaállomás)

-     Tantermek 40%-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (7 tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép)

-     A  közoktatási  intézmények  (kivéve  óvodák)  legalább  20%-a  esetében  web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása (Alkalmazás szerver  csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazásszintű  szerver-szoftver  -  központi  levelezés,  fájl-szerver, alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)

-     Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával (Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz.)

-     A sajátos nevelési igényű tanulók – különösen a gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők – integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

-     Tanulói laptop program a TÁMOP 3.1.4. pályázathoz kapcsolódóan (149 tanulói laptop, töltőszekrénnyel + 7 tanári laptop)

vvvvvvvvv 

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése (TIOP – 1.2.3/11/1- 2012-0210 – „Tudásdepó Expressz” (2011)

A pályázat célja: „A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez. Erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel.”

Az elnyert támogatás segítségével több fejlesztés is megvalósult a könyvtárban. Új könyvtárosi munkaállomást állítottunk be, amelynek segítségével gyorsult a könyvtárosi adminisztratív munka, a feltelepített szoftverek gyorsabbá teszik az információhoz való hozzáférést. A három új felhasználói számítógép segítségével tanulóinknak lehetősége van a gyorsabb informálódáshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segíti a fejlesztő teremben elhelyezett számítógép, amelyen a vakok és gyengén látók számára készült program elősegíti az esélyegyenlőség megvalósulását. Könyvtárunk a pályázat segítségével egy projektorral és egy korszerű nyomtatóval is gyarapodott. A beszerzett hordozható számítógép lehetővé teszi a digitális táblával felszerelt tantermeinkben a könyvtárhasználati információk, katalógushasználati, információszerzési ismeretek helytől független oktatását, a könyvtári rendszerek megismertetését diákjainkkal.

vvvvvvvvv

Határtalanul - Felvidéken jártunk!

határtalanul.eu

A videónk . . .

vvvvvvvvv

Sulirajongó

vvvvvvvvv

Kompetencia alapú oktatás

TÁMOP 3.1.4/08/2-2009-0043
A kezdésLetöltés
TanórákLetöltés
"Együtt az erőszak ellen" - témahétLetöltés
Természet - és környezetvédelem - modulLetöltés
"Szeretve ismerni városunkat" - projektLetöltés
InnovációinkN/A


vvvvvvvvv

Comenius Projekt (2008-2010)

EURÓPAI GYEREKEK AZ ERŐSZAK ELLEN

A projekt elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a világban uralkodó erőszak visszaszorítására. Célja továbbá, hogy a partneriskolák számára viselkedésnormákat, különböző hasznos technikákat dolgozzon ki az iskolai erőszak leküzdésére. Olyan tevékenységeket, szabadidős elfoglaltságokat tegyen lehetővé, amelyek a negatív érzelmek felülvizsgálatával, elhárításával segítenek a másik ember iránti tisztelet, nagyrabecsülés, bizalom kialakításában. Fontos gondolatok a másság elfogadása, a kommunikáció, önmagunk kritikus szemlélete. Mindezek megvalósításához szükségesek olyan szerepjátékok, szituációs gyakorlatok, sporttevékenységek, aktivitások, amelyek erősítik az összetartozás érzését és örömet jelentenek tanulóinknak a közös tevékenységekben.

A projekt egyik mottója: "inkább együtt, mint külön", s ami a lényeg, hogy a közös kreatív aktivitások, tevékenységek segítenek a konfliktushelyzetek megoldásában, a felhalmozódott felesleges energia levezetésében.

Fontos számunkra, hogy a különböző országok tanárai és tanulói kicseréljék játékaikat és pozitív tapasztalataikat. Ehhez természetesen hozzátartozik a rendszeres kapcsolattartás telefonon, e-mailben és koordináló találkozókon.

Comenius Pojekt (2008-2010) Letöltés

vvvvvvvvv

Comenius Projekt (2003-2006)

SOCRATES COMENIUS

Iskolánk 2003-ban létesített kapcsolatot egy lengyel, egy német és egy görög iskolával. Közösen vettünk részt a COMENIUS iskolai együttműködések programban.

Mottónk:
„Ich bin anders und doch wie du - ein Mensch”
„Más vagyok, - mégis mint Te - EMBER”

A program koordinátora a német partner, munkanyelve a német. A program fő célja, hogy a tanulók sokféle tevékenység keretében ismerjék meg egymás népeinek hagyományait, szokásait, mentalitását s ezeken keresztül nyitottabban közeledjenek más népek kultúrája felé is. A hat félév során azonos feladatokat oldottunk meg és cseréltük ki a produktumokat. Félévekre bontva: illusztrált fali naptárat, mesejáték feldolgozást, játékgyűjtést és annak eljátszását, szakácskönyvet, útikönyvet készítettünk. Főleg az alsó tagozatos tanulóknak szólt a meghívás, de ötödik, hatodik osztályosok is részt vettek a programban. A koordináló találkozókon megbeszéltük a teendőket, értékeltük az eredményeket, kijelöltük az új feladatokat s minden partner a saját iskolájában valósította meg azt. Az alábbi képek a projektmunkáról és eredményeiről szólnak.


Az első projektmegbeszélés az Ujhelyi iskolában 2002 őszén - Naptárkészítés


Találkozó Magdeburgban 2003 tavaszán - Naptárkísérő előkészítése

 
Játékos vetélkedő Magdeburgban

 
Készül a „projektlecsó” Borbély Renáta, Szűcs Renáta, Szalai Tamás, Lukácsi Laura, Rákóczy Katalin - az 5. a osztály


2004. november ATHÉN - koordináló találkozó


A gyűjtött s cserélt játékokat eljátszottuk.


Játékgyűjtemény készítése - A közös borítólapot mi készítettük (Tóth Otília munkája)


A készülő útikönyvhöz bejárták a tanulók a helyszíneket.


Az útikalauz borítója 2005-2006


Lengyelországi projekttalálkozó 2006-ban


A lengyel gyerekek bemutatkozása - természetesen bemutatásra került a paprika és városunk címere

 
A COMENIUS projekt záró kiállítása a Flesch Károly Kulturális Központban


Dolgozunk a következő projekt előkészítésén. 2007. október